JP “Vojvodinašume” Petrovaradin osnovano je 08.05.2002. godine sa ciljem da očuva postojeće šume, kao i da integralno gazduje šumama i upravlja zaštićenim područjima i lovištima u skladu sa principima održivog razvoja (održivo gazdovanje šumama) i profitabilnosti uz povećanje šumovitosti i unapređenje postojećeg šumskog fonda AP Vojvodine.

Osnivanje JP ”Vojvodinašume“ je bilo motivisano prvenstveno potrebom efikasnijeg i specifičnog upravljanja nizijskim šumama, a posebno potrebom intenzivnijeg pošumljavanja i podizanja izuzetno niskog stepena šumovitosti na području pokrajine.

U skladu sa svojom delatnošću, profesionalnom odgovornošću i prioritetnim opredeljenjem za unapređenje stanja šuma, JP ”Vojvodinašume“ je od svog osnivanja uložilo velike napore da ostvari funkcionalniju organizacionu strukturu, racionalizaciju sistematizacije radnih mesta, društveno odgovorno poslovanje, savremeno planiranje, savremeni informacioni sistem, unapređeno sprovođenje periodičnih i godišnjih planova rada, primenu međunarodnih FSC standarda u održivom gazdovanju šumama, upravljanje zaštićenim područjima u skladu sa zakonskom regulativom, i dr.

Preduzeće teži da zadrži jednu od liderskih pozicija u oblasti šumarstva u zemlji i regionu primenom tehničko-tehnoloških i naučnih dostignuća iz oblasti šumarstva uz jačanje infrastrukture, kadrovskih kapaciteta i podizanje kvaliteta šuma i šumskih ekosistema na prostorima koji su mu povereni na gazdovanje uz unapređenje socijalnog statusa zaposlenih.

S obzirom na osnovne postulate, poslovanje preduzeća se zasniva na očuvanju postojećeg šumskog fonda uz unapređenje postojećeg stanja, kao i povećanju šumovitosti AP Vojvodine tj. gazdovanja javnim dobrom koje je pod direktnim uticajem kako prirodnih faktora tako i društvenih (tržišta, strateških državnih opredelenja i dr.), samim tim i ciljevi koje preduzeće postavlja pred sebe kao strateške, posledica su delovanja niza međusobno uslovljenih faktora i zakonitosti.

Preduzeće gazduje sa 129.548,38 ha šuma i šumskog zemljišta. Javno preduzeće “Vojvodinašume” za račun i u ime Republike Srbije obavlja stručno-tehničke poslove u okviru Sremskog, Južnobačkog, Severnobačkog i Banatskog šumskog područja u šumama sopstvenika na osnovu Zakona o šumama.

Javno preduzeće “Vojvodinašume” gazduje sa  17 lovišta posebne namene, ukupne površine 109.824,34 ha.Od ukupnog broja lovišta kojima preduzeće gazduje, 16 lovišta su ravničarska lovišta i jedno je brdsko-planinsko lovište(„Vršačke planine“). Manji deo površina lovišta (oko 25%) se nalaze u ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i uzgajalištima divljači, dok se ostale površine lovišta nalaze u otvorenim lovištima tzv. “slobodnoj prirodi“. U navedenim  lovištima se gazduje pre svega krupnom divljači, od kojih se izdvajaju, po svom biološkom i ekonomskom značaju, dve glavne gajene vrste, jelen i divlja svinja, zatim srneća divljač, i dve alohtone(unete) vrste jelen lopatar i muflon.

Na teritoriji Javnog preduzeća “Vojvodinašume” Petrovaradin nalazi se ukupno 35 zaštićenih područja ukupne površine 87.620,01 ha ili 67,6%. JP „Vojvodinašume“ je upravljač na površini od 70.686,35 ha (54,6%) a korisnik zaštićenih područja na površini od 16.933,66 ha (13,1%). Među najznačajnijim a ujedno i najvećim zaštićenim područjima su specijalni rezervati prirode „Obedska bara“, „Gornje Podunavlje“, „Deliblatks peščara“, „Koviljsko-petrovaradinski rit“ i „Bagremara“.

JP “Vojvodinašume“ koristi ribarska područja na osnovu zakonskih propisa, privremenih, srednjeročnih i godišnjih programa upravljanja delovima ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“ i ribarskih područja u okviru zaštićenih područja.

U saradnji sa naučnim i obrazovnim institucijama, ostvaruju su brojna naučna istraživanja u okviru zajedničkih projekata u cilju iznalaženja odgovarajućih bioloških i tehnoloških rešenja za unapređenje i zaštitu postojećih šuma, kao i za unapređenje tehnologija podizanja, nege i zaštite novih šuma uslovljenih specifičnim ekološkim uslovima šumskih staništa, kao i potrebom pošumljavanja poljoprivrednog zemljišta nižih kvalitativnih klasa.

U cilju unapređenja rada i daljeg usavršavanja stručnjaka, preduzeće je uspešno uključeno u realizaciju međunarodnih projekata finansiranih sredstvima Evropske Unije, čime su potvrđeni značajni stručni kapaciteti i osposobljenost za izvršavanje i najsloženijih stručnih zadataka, naročito u oblasti šumarstva i zaštite prirode.

Ostvareni ukupni rezultati u radu i poslovanju preduzeća neposredno se odražavaju i u oblasti ekonomske efikasnosti i dugoročne finansijske stabilnosti.

Kontakt informacije:
Preradovićeva 2, Petrovaradin, Vojvodina 21132, Srbija
LOKACIJA