Nauku, struku i obrazovanje u oblasti poljoprivrede Kragujevac i Šumadija imaju više od jednog veka. Jedan od vidova stručnih službi je definisan i zakonom još u Kraljevini 1921. godine.

Oblast zaštite bilja, praćenje biljnih bolesti i štetočina zvanično je Narodni odbor sreza Kragujevca, organizovao u Stanici za zaštitu bilja 1955 god.

Registracija Poljoprivredne stanice od strane Narodnog odbora opštine Kragujevac a opšteg poslovnog saveza zemljoradničkih zadruga upisana je kao ustanova 30.oktobra 1958. god. Nadalje forma i pravni status su uklapani i prilagođavani opštim tokovima. Na primer beležimo period u složenom sistemu AIK-a Šumadija, a od 1991. god. poslujemo kao D.P. prema zakonu o stručnim službama. Sadašnje poslovne prostorije tj. poslovna zgrada je u ul. Cara Lazara 15 Kragujevac od 1964. god.

Poljoprivredna stanica Kragujevac kao stručna služba svojim radom pokriva poljoprivredno područje regiona Šumadije (opštine: Kragujevac, Topola, Aranđelovac, Rača, Knić, Batočina, Lapovo). Taj prostor ima oko 180.000 ha obradivih površina, sa 120.000 ha oraničnih, oko 30.000 ha pod voćem i vinogradima, 30.000 ha livada, pašnjaka i dr. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od 30.000 domaćinstava na prostoru 172 sela. Pored stručnog kadra Poljoprivredna stanica ima neophodne laboratorije i opremu:

• agrohemijska laboratorija

• fitopatološka i

• laboratorija za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja.

Tri su osnovne celine sadržaja rada:

• saradnja sa naukom radi primene u praksi

• edukacija struke u svim vidovima primarne poljoprivredne proizvodnje

• povereni poslovi od strane Ministarstva poljoprivrede (sistematska kontrola plodnosti zemljišta,kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, mere selekcije u stočarstvu, prognozno izveštajna služba…)

Rad službe podeljen je po odsecima i to:

• služba za ratarstvo i povrtarstvo

• služba za stočarstvo

• služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• služba za zaštitu bilja

• agrohemijska laboratorija

• semenska laboratorija

• fito laboratorija

Kontakt informacije:
Cara Lazara 15, Kragujevac, Kragujevac, Centralna Srbija 34114, Srbija
LOKACIJA